Guestbook
Name *
Email
Content *
Image Verification * Captcha ImageReload Image
   
 

supporter
Monday, 18 January 2010 21:35

come on blues taqtawx qalbkom il-lig twil. good luck al nhar l-erba under 21 kontra il hotspurs

Supporter
Monday, 18 January 2010 15:24

Prosit kbira lit team tar rebha stupenda tal birah kontra Sannat Lions. Rebha li zgur ha tamlina b kuragg ghal lobiet li gejjin. Konna ghaddejin min forma hazina hafna u rnexxilna nqumu fuq saqajna biex ghamilna rebha mportantissima. Issa jmissna kontra Nadur u b rebha naqbzu lil istess Nadur b punt bl istess loghob. Ghalhekk intom il players komplu ghamlu dawk is sagrifficji li diga perswaz li qedin tghamlu halli fizikament nkunu tajbin ghal loghba li gej u jekk nilghabu b dak l fighting spirit li loghba kontra Sannat nemmen li ghandna nirbhu l loghba. Kuragga l awha. Ahna Dejjem Warajkom

skvw
Monday, 18 January 2010 15:15

Fl ahhar! Ergajna rajna s savina fl ahjar forma. Prosit. Tiehu placir li mil 14 li lghabu f din ir rebha sabiha 10 kienu U/21, tlieta 23 u l iehor imbaghad ipatti ftit pero qalbu tal iljun! Komplu ibnu u taqghux qalbkom anki meta r rizultati ma jkunux tajbin maghkom. Up the blues

Webmaster
Sunday, 17 January 2010 20:13

S.K. Victoria Wanderers vs. Sannat Lions

Score: 6-2

Scorers: Manuel Cordina(4), Christopher Sciortino, Ajibade Adesina

Kumitat
Thursday, 31 December 2009 22:19

Il- kumitat jixtieq is sena t tajba lil players, supporters u lil dawk kollha li b xi mod jew iehor taw xi kontribut biex il klabb taghna jimxi l quddiem.

Keith Vella Muskat
Thursday, 31 December 2009 21:06

Fismi kif ukoll f'isem shabi tal-Kumitat nawgura s-sena t-tajba lill-dawk kollha li b'xi mod jew iehor huma nvoluti fit-tim ta' S.K. Victoria Wanderes

Invisible Supporter
Wednesday, 09 December 2009 13:44

Get well soon David!!!

Player
Wednesday, 09 December 2009 11:30

L-ahwa bhalissa forsi kull haga li qed namghmlu qed jigi kollox hazin izda zgur li ma hemmx ghax naqtew qalbna jekk kullhadd jibqa warajna il-players bhalma cert li ser jamlu hekk ahna nimxu il-quddiem. dak passat issa irridu inharsu il-quddiem ghal kontra xewkija. nahdmu bis shih bhal ma qed namlu u cert li ingibu il grinta li konna bdejna bija fil-bidu. il-hdax il players li haj kun hemm zgur li ha jatu qalbhom

jc
Tuesday, 08 December 2009 08:50

Get well soon david!!!

Player
Monday, 07 December 2009 17:21

I would like to wish a speedy recovery to our foreigner defender David Udoh Monday. Hope to see you soon and get well soon.

Webmaster
Monday, 07 December 2009 14:23

S.K. Victoria Wanderers vs. Ghajnsielem FC

Score: 2-6

Scorers: Manuel Cordina (2)

Messagg lil GFA
Monday, 07 December 2009 08:29

Nixtieq nigbed l attenzjoni lil GFA rigward is servizz tar red cross...B kull rispett lejn tar red cross u s servizz li qed jaghtu, l bierah kkonfermaw li l persuni li qed ikun hemm l ground la ghandhom esperjenza fil first aid u lanqas huma kwalifikati, u jekk huma kwalifikati ma jafux jezercitaw xoghlhom...l bierah hallew player b saqajh miksura fuq stretcher bil parti fejn ghandu miksur- l-ghaksa- mdendla barra mill-istrtetcher...fejn ma tridx tkun gharef biex tinduna li l ghaksa kellha tinghata support b xi haga jew ghall anqas ma thallihiex imdendla!!!Nappella biex l GFA tiehu azzjoni u tappella lil red cross tnizzel l ground nies kwalifikati u t esperjenza u mhux tfal...jew terga lura ghal dak li kien isir qabel u tnizzel nurse b esperjenza u kwalifikat!!!

Invisible Supporter
Saturday, 05 December 2009 10:32

A message for tomorrow's game: Dear players remember that patience and perseverance have a magical effect before which difficulties disappear and obstacles vanish. Never lose hope because if you lose hope, somehow you lose the vitality that keeps you moving; you lose that courage to be, that quality that helps you go on in spite of it all. So it is important to keep in mind that "yesterday you all dared to struggle, but today you dare to win". WE ARE ALL AFTER YOU TO SUPPORT YOU IN ANYWAY. Good Luck!

Webmaster
Friday, 27 November 2009 23:58

S.K. Victoria Wanderers vs. Sannat Lions

Score: 2-2

Scorers: Manuel Cordina (2)

SKVW player
Friday, 20 November 2009 20:40

Fejn qijed dakit tim li bellah lil kulhadd is sena lohra ?? Fejn qijed dak it tim li ta 5 lil hotspurs ?? FEJN?? Ahna familja wahda team wiehed ! Team ta imhabba lejn dik larma li ghandna fuq t-shirt il blue ! Izda dik limhabba u dak it tim wiehed ma kienx hemm il hadd li ghadda ! Kullhadd jaf li ahna tim bkapacitajiet kbar u nistew namlu id dopju li qedin namlu! Qedin nitrejnjaw bil pacenzja kolla tal coach u Brian ! Ejja ha nuru xahna ! Ejja ha inqumu fuq saqajna u nuru li ahna SKVW U MA NIBZEW MINN HADD U NILQEW KULL SFIDA ! COME ON BLUES