Guestbook
Name *
Email
Content *
Image Verification * Captcha ImageReload Image
   
 

Player
Monday, 16 November 2009 16:15

Nixtieq nirringrazzja lis supporters tat team taghna li ilbirah kienu prezenti biex jghatu s support mehtieg lil players taghna. Nixtiequ niskuzaw ruhna tal prestazzjoni hazinna li kellna fil loghba ta kontra l Hotspurs izda nassigurawkom li ha nkomplu nghatu l ghalmu taghna f kull loghba li baqalna. It triq ghada twila u nemmnu li flimkien naslu biex niksbu l ghanijiet li ghandna. Grazzi mill gdid

Webmaster
Sunday, 15 November 2009 18:51

S.K. Victoria Wanderers vs. Victoria Hotspurs

Score: 0-1

Supporter
Friday, 13 November 2009 22:08

Nhar il Hadd ahna s supporters ha nknu mghaqudin nghatu s support lilkom il players li f dawn l ahhar snin paxxejtuna bir rizultati li ottenejtu. Kuragg boys, ahna club meqjus bhala zghir imma huwa fatt li ghandna qalb kbira. Together We Can

Keith Vella Muskat -Segretarju
Thursday, 12 November 2009 23:04

Nispera li nhar il-hadd ikollna wkoll numru sabih ta' Supporters. Dan l-ahhar meta jaslu certu konfronti dejjem kellna attendenzi sbieh u min hawn nixtieq nappella sabiex kull min jista jigi ghandu jaghmel dan.

Kumitat
Thursday, 12 November 2009 17:45

il loghba ta nhar il hadd kontra il hotspurs ha tintlaghab il GOZO STADIUM il hadd fis 1

Invisible Supporter
Thursday, 12 November 2009 00:15

In my opinion, the teamwork present in skvw football club shows the players' ability to work together toward a common vision. The players' spirit is the fuel that allows this team to attain uncommon results. Till today, the team's achievements were the product of the combined effort of each individual player. Never forget that a successful team is a group of many hands (feet) but of one mind. So good luck all of you for Sunday! Supporting each other is a priority.

Come on BLUES !!!
Tuesday, 10 November 2009 19:34

I know now that in savina, there is a lot of faces with smiles, but we still did nothing to smile. Yes, it was a great win and 3 important points and now we are join leaders with Nadur but, keep your feet on ground. Next Sunday is our next test against our rivals, so lets pass. We supporters will be behind you and next to you. Come on BLUES

Supporter
Monday, 09 November 2009 15:18

Prosit kbira lil players u il coach tar rebha sabiha li ghamilna fuq Nadur Youngsters, team li bla dubju huwa l iktar club glorjux go Ghawdex. Fl ewwel half krejajna hafna cansijiet ta goals izda ma rnexxilnix nsarfuwhom f goals, xi haga li issa drajna sfortunatament. Fit tieni half nadur hargu ghalina u gabu id draw mill ewwel izda il qalb tal players taghna baqghet thabbat ghal flokk li ahna lkoll nhobbu u kontra ir rih sibna l goal tar rebha li tellatna fl ewwel post ma l istess Nadur. Immisna loghba mportantissima, loghba li ghalina s supporters tfisser hafna ghal hafna ragunijiet. Ejja players, coach, kumitat u supporters, flimkien nhar il Hadd li gej irridu ninghaqdu ma xulxin ha nkomplu mexjin fit triq it tajba. Potenzjal hemm, ejja nsarfuh.

no12
Monday, 09 November 2009 06:14

prosit lil players kollha ghal loghba kontra n nadur. Specjalment fl ewwel half. issa hemm bzonn aktar grinta u determinazzjoni ghal nhar il hadd. well done mill gdid lil kulhadd

Webmaster
Sunday, 08 November 2009 19:34

S.K. Victoria Wanderers vs. Nadur Youngsters

Score: 2-1

Scorers: Manuel Cordina, Ajibade Adesina

Laurie Apap
Friday, 06 November 2009 18:12

Qed inhoss li waqqghet certa apatija hawn, forsi wara t-telfa xejn mistennija fl-ahharpartita kontra tim ikkwotat anqas minna. Ejja partitarji li naf kemm thobbu t-tim, qumuminn hmm u ejja hanarawkhom taghtu s-sapport mehtieg lit-tim kollu, specjalment lill-kumitat habrieki li qed jahdem bis-shih biex jara lit-tim jasal f'dawn lghola livelli. Nhar il-Hadd it-tim ghandu bzonn kull wiehed minnkom biex taghtuhom is-sapport mehtieg fil-loghba kontra l-leaders Nadur Y. Ejjew halli turu bil-fatti li intom partitarji leali lejn it-tim u nhar il-Hadd tkunu bil-flokk No12 fil-ground halli bis-sapport taghkom tghinu lil players jiksbu dak ir-rizultat tant mixtieq. Fl-ghaqda hemm is-sahha.......

Brian Azzopardi
Monday, 02 November 2009 00:51

Nixtieq minn qalbi nirringrazzja lil kull min hadem biex tghajna wicc gdid lill klabb taghna. Kienu hafna li ghinu kif setghu pero zgur li haqqhom grazzi specjali Charles Spiteri, Chris Attard u Simon Gatt. J' alla xogholhom u ta ohrajn bhalhom ikun ta ezempju lil kull membru tal familja taghna. Grazzi mil gdid u well done kbira.

Kumitat
Saturday, 24 October 2009 02:15

Rebha tajba 5-3 kontra Oratory Youths fl u/21 f temp tal biza! F mumenti mil loghba specjalment l ewwel half lghabna futbol veru sabih! Bi ftit aktar attenzjoni konna mmorru hafna ahjar pero illum urejna li ghadna veru biex nilghabu u niehdu pjacir

SKVW Academy
Thursday, 22 October 2009 08:46

Weekend Results U/14 vs Xewkija 2 - 6 Chris Mercieca, Joe Ross Portelli (p) U/15(F) vs Sannat 5 - 1 Julia Vella (2), Samantha Vella, Moddy Ann Refalo, Michelle Zuber

Webmaster
Thursday, 22 October 2009 01:31

Nixtiequ nirringrazjaw lil dawk kollha prezenti ghal ikla li saret illum go farmhouse l Gharb. Din l attivita kienet success kbir u dawk kollha prezenti hadu pjacir hafna. Nixtieq min hawn nirringrazja lil Sur Dimech talli offrilna l farmhouse tieghu b xejn, lil Christopher Attard - Il Kejken talli pprovda l laham ghal din l attivita, lil Brian Azzopardi, Charles Spiteri, Warren Grech, Mario Bugeja li kollha pprovdew affarijiet ohra biex din l ikla saret success. Grazzi kbira tmur wkoll ghal dawk kollha li b xi mod jew iehor ghinu f din l attivita u finalment grazzi lil dawk kollha li kienu prezenti.

Attivita simili ha ssir il club meta dan se jinfetah ufficjalment wara ix xoghol li sar fieh biex kollha flimkien nkunu nistghu ngawduh sa kemm jinbena l club il gdid.

Grazzi lil kullhadd