Guestbook
Name *
Email
Content *
Image Verification * Captcha ImageReload Image
   
 

supporter kbir
Monday, 19 October 2009 20:39

ma tantx jien kuntent b dan ir rizultat kif jghidu titlef ic canses titlef il loba imma kull player setta jati iktar

Supporter
Monday, 19 October 2009 17:49

Ilbirah tlifna l loghba kontra Kercem fejn fil fehma tieghi konna sfortunati li ma hadnix ta l inqas punt izda ma rridx nnehi l mertu lil Kercem Ajax. Haga tal misthija hija li persuna fost is supporters ta Kercem ghamel loghba jghajjar u jinsulenta lil players taghna ingustament minghajr hadd ma jkellmu. Dan l istess bniedem fil loghba li Kercem lghabu kontra n Nadur ghamel loghba shiha jghajjar u jinsulenta lil players tieghu stess. In nies ta Kercem mhumiex hekk u dan il persuna fil fehma tieghi qieghed jirrovina lil dan il club. Jiddispjacini nghidlu li ghalija personalment dan mhuwiex nies u lanqas jaqa taht il kategorija ta annimal ghax lanqas annimal kieku jista jitkellem ma jghamel bhalu. Haga ohra li xtaqt nghid hija li personalment nhoss li Sciortino qatt ma kellu jinqala ghax kien wiehed mil ftit li fl ewwel half kien qed jilghab lghob tajjeb u sabih, dejjem fil fehma tieghi. Haga ohra hi li ma ahniex nsibu x xibka bhal timijiet ohra li qedghin min ta quddiem u qed jerga tider l problema tas sena l ohra fejn qed nbghatu biex niskurjaw, xi haga hemm bzonn li ssir. Naf li l players taghna specjalment dawk li huma tal club jghamlu sagrifficji kbar fejn naf wkoll li ma jihdux 1c ta l isforzi li jghamlu izda perswaz li stajna lghabna ahjar ilbirah u nemmen wkoll li kontra Sannat ha npattu ta din it telfa. Supporter Kbir

Webmaster
Sunday, 18 October 2009 20:35

S.K. Victoria Wanderers vs. Kercem Ajax

Score: 0-1

Webmaster
Thursday, 15 October 2009 02:15

The commitee of S.K. Victoria Wanderers is going to oraganise a farmhouse dinner on the 21st October.

This event will serve as fund-raising in order to cover the expenses incurred in the refurbishment of the club.

Tickets for this event can be purchased from Bargate Bookshop and from Right Click Stationary and Computers or from a member of the commitee.

Price: €15

Facebook Event Link - http://www.facebook.com/event.php?eid=147530604086&ref=mf.

Brian Azzopardi
Tuesday, 13 October 2009 00:48

Nixtieq minn hawn u f isem shabi tal kumitat inwassal il kondoljanzi lil Rueben Bajada (l ghazli) li laghab ghal stagun mat team taghna ghal mewt ta ommu Tereza.

SKVW Nursery
Thursday, 08 October 2009 12:08

Our nursery will be organising a coffee morning to help raise some funds for our nursery on Tuesday, 13th October at 9am at Downtown Hotel. There will be food, spot prizes and also a big tombola at the end. You can do your bit by coming to this coffee morning or by spreading the word around, especially to the many coffee morning lovers out there. Hope to see you all again and would love to see some new faces too :)

Savina
Wednesday, 07 October 2009 11:31

Prosit blues mohkom em aktar specjalment il goler fil hargiet proset lewzu!!!!

skvw
Monday, 05 October 2009 14:39

It tfal taghna rridu jibqghu jilghabu kif gew mghalma............. imutu ghal flokk! Prosit l importanti li nitqettew u ngibu t tlett punti

Savina
Monday, 05 October 2009 09:20

Proset lil kullhadd tar-rebha cert li jekk inkomplu nahdmu ma xulxin ser naslu fejn jixraqlu it-team tas-savina. Proset kbira lit -team kollu f kull divizjoni ghaliex qed jaghti qalbu kull loghba

Supporter
Monday, 05 October 2009 01:54

Prosit kbira tar rebha imma ma nistax ma nsemmix xi affarijiet li jistghu jitrangaw biex fil fehma tijej nmorru ahjar. Illum kont il ground u ghajr ghal ghal dawn l ahhar sentejn ic cansijiet li kelnna hadnijom kwazi kollha igifieri min dak l aspett nahseb li ghamilna pass il quddiem. Fil fehma tieghi fin nofs ghandna nkunu iktar kompatti ghax meta ha nilghabu ma timijiet li ghandkom nofs il ground tajjeb nahseb li jekk nilghabu bhal ma lghabna llum u kontra ghajnsielem nahseb li nbatu mhux ftit. emm bzonn li nkunu mghaqudin fis sens li mhux inkunu miftuhin berah. ma rridx nitkessah imma nahseb l aqwa midfield huwa taghna xi tara l players li hemm imma nahseb irridu ninghaqdu iktar ma xulxin. ejja halli nilghabu loghba tajba ma kercem u niggildu ghat tlett punti bhal ma dejjem ghamilna

savina
Monday, 05 October 2009 01:21

prosit blues rebha li uriet il qalb kbira ta dan it tim. prosit lil kulhadd u jien cert li dan it tim ha jibqa jimpruvja. Come on!

Webmaster
Sunday, 04 October 2009 20:31

S.K. Victoria Wanderers vs. Xewkija Tigers

Score: 3-1

Scorers: Ajibade Adesina (2), Manuel Cordina

1959
Wednesday, 30 September 2009 01:27

nixtieq nifrah u nghid prosit kbira lil Savio u shabu ghal impenn kbir li qed jghamlu b risq in nursery issa academy. Kunu nnovattivi ghax dan hu s sigriet tas success. Kuragg komplu kunu ntom is sisien tal klabb taghna.

sky blues
Wednesday, 23 September 2009 10:25

ghandna materjal biex nilaghbu u niehdu pjacir. Saqajna mal art u nhallu l holm ghal haddiehor. Irbahna tim li s sena l ohra kien l uniku tim li f k/o jew league qatt ma rbahna. issa jmisna max xewkija. ejjew ha nghatu qalbna.

Supporter
Monday, 21 September 2009 09:33

vera li lbierah irbahna u hadna 3 punti imma jien fl opinjoni tijej stajna lghabna hafna ahjar.. qed jintilfu wisq chances bla sens.. ahna biex niskurjaw goal irridu noholqu 4 chances u haddiehor min nofs cans jiskorja.. din hija l unika haga li iddejaqni lili ax il kumplament m emx min xiex tgerger mit team... ejja blues ha nergew niehdu gost bhas sena l ohra ta...