Guestbook
Name *
Email
Content *
Image Verification * Captcha ImageReload Image
   
 

Blues
Monday, 19 April 2010 08:39

Prosit tar rebha tal bierah fejn b din ir rebha zgurajna li s sena d dihla nergew nilghabu first kif wara kollox kien jisthoqilna. Issa mohna fit tazza li tant gabiltilna sodisfazzjonijiet is sena l ohra!

Blue Order
Sunday, 18 April 2010 01:35

Prosit lit team tan nisa z zghar tar rebha fuq..............(ghax qalulna li ma tista issemmihom lol) Prosit ukoll lil U14 li gew eleminati fl extra time mic champions ta din is sena Nadur Youngsters! Keep up the good work!

Supporter
Thursday, 15 April 2010 21:55

Naqbel perfattement mad decizjoni li hadet il GFA izda nemmen li kien hemm certu kummenti ma kellomx ghalfejn jitnehhew. Immisna loghba kontra Kercem Ajax li b rebha tpoggina fit tielet post tal klassifika u tizgurna li nibqew fil First Division, fejn verament it team taghna haqqu li jkun. Ejja players tant mahbubin taghna, ghamlu kuragg halli fl ahhar loghba nghatu spazju lit tfal iz zghar taghna halli s sena id dihla forsi ntellew tnejn ohra mal kbar.

Webmaster
Wednesday, 14 April 2010 17:03

Wara l laqa li kellhom ufficjali ta l S.K. Victoria Wanderers mal Bord tal Gozo Football Association, lbirah 13 ta April 2010 gie deciz li b'effet immedjat, ma humiex se jigu ttolerati messaggi li jsemmu isem ta' club iehor fuq dan il-guestbook anki jekk hadna hsieb li ma jissemmewx ismijiet ta timijiet xorta b rieda tajba lejn il GFA u lejn tan nahha l ohra hassarna l messaggi fejn kien hemm kliem ta tghajjir anki jekk hadt ma setgha jakkuzana li semmejna ismijiet ta klabbs.

Webmaster
Sunday, 11 April 2010 23:56

S.K. Victoria Wanderers vs. Xewkija Tigers

Score: 2-0

Scorers: Manuel Cordina, Ajibade Adesina

Keith Vella Muskat
Friday, 09 April 2010 00:04

Prosit boys. Verament prestazzjoni tajba. Ftit aktar attenzjoni u l-LEague tal-Under 21 ikun taghna zgur.

The Blue Order
Tuesday, 06 April 2010 22:08

S.K. Victoria Wanderers jghelbu lil girien bl iskor ta 3-2. B din ir rebha it team taghna jghaddi ghar round li jmiss waqt li l girien issa ma ghandomx cans. Blue till I die.

Blues
Tuesday, 06 April 2010 12:03

Good win for the U/17 boys. 4-3 against Xewkija (3 Joel Xuereb, Steve Dimech). Well done

SKVW
Tuesday, 06 April 2010 11:44

U taghtux kashom dawk jiggudikaw b ghemilhom. Minn hu mahmug jghajjar lil haddiehor bl istess mod ghax ma jafx ahjar. Trid tkun gidra biex takkuza loghba li ngabb d draw fiha fi 92 minuta, r referee ghogbu jghati 8 minuti zejda u l assistent foul ineziztenti. Pero ghal xi nies kull opportunita hi tajba biex johorgu go tal istonku.

Webmaster
Monday, 05 April 2010 17:42

S.K. Victoria Wanderers vs. Ghajnsielem FC

Score: 2-3

Scorers: Ajibade Adesina, Ige Adesina

supporter
Monday, 05 April 2010 09:22

Wara sforz kbir u rnexxilna ngibu d draw fid 90 minuta il goal li rebhu bih ghajsielem wasal fin 97minuta (jekk ma temnux ghandkom ragun pero kull ma ghandkom taghmlu ccekjaw is site tal gfa jew il facebook t Gh'sielem), ma kien hemm l ebda nterruzjonijiet u kull me kien hemm 3 substitutions. Dan x tahwid hu? R referee ha naghsa fix xemx? Imbaghad fuq kollox jigu uhud li mohhom daqs ta nemmusa u jqiesuk b qishom u jakkuzzawk bi kriteneriji. L istupidita ta certi ndividwi ma fihiex limitu!

Brian Azzopardi
Saturday, 27 March 2010 14:06

Bhala president tal klabb nixtieq nuri s soghba tieghi ghal mewt tal player internazzjonali Malti Eddie Theobald. Dan il player kien wiehed mil aqwa players tal futbol Malti u anki laghab mat tim taghna. Fil fatt kien laghab fil final tal Galea Cup bhala guest player fis sena 1965. Final li konna rbahna 6-0 kontra n Nadur u propja hu kien skorja 3.

Membru
Wednesday, 17 March 2010 02:02

Jghidu sewwa li l-ispizjar milli jkollu jtik. Shabek stess ma jnizzlukx ghax int blokka silg. Minghalik li int xi hadd. Ilek tghamel li trid imma issa ghandi f'idi gejja tieghek u ta dawk li kienu mieghek. Ara vera int mohhok vojt ta, lanqas taf kemm ghandek mohhok vojt. Ma nistax nieqaf nidhaq kemm ghandek mohhok vojt. Tghid x tghid hadd mhu qed jemmnek ghax lilek kullhadd jafek.

Supporter
Tuesday, 16 March 2010 18:29

Iz zejt jitla f wicc l ilma. Dak li ghamilt .... juri fliema livell taf taqa. Ma nistax nsib kelma li tiggustifika dak li ghamilt lil Simon. Jiddispjacini nghidlek li jkun cuc jekk jahfirlek wara dak kollu li ghamiltlu. Stajt hallejtu tahta imma il Bambin kien mieghu. Jekk inti ragel (perswaz li mintiex) nistenna apologija fuq din il website ta dak kollu li ghamilt lil dan it tifel. Kif qal wiehed fuq dan il guestbook, ISTHI, JEKK TAF KIF.

supporter
Tuesday, 16 March 2010 15:27

Tibzax Simon minn ghamilek hekk fl-ahhar issib BARMIL jigieh.