Guestbook
Name *
Email
Content *
Image Verification * Captcha ImageReload Image
   
 

Shrek
Tuesday, 16 March 2010 01:31

Tajba Hatanbu, issa vera gibtom zewg ta. Kemm rajtek inkwetat dalodu, xi gralek mela? Lil min ha tbellaha l verzjoni tieghek? mhux kullhadd jafek lilek, ras kbira imma mbad vojta.

Gascoigne
Monday, 15 March 2010 23:15

Dejjem tisma l gdid min dan il persuna, nghidilkom l verita ma hadtiex bi kbira b li gara ax dak kullhadd jaf mohhu sa fejn iwassal. Jiena ha nkun sincier, hemmek niprova ma nmurx ax naf li ha jkun hemm iz .... u bhali hemm hafna ohrajn. X igifieri nmorru niehdu pjacir il KU, il-Grotta jew il Paradiso u dan l individwu jrid DEJJEM jamel xi haga biex jaqla l glied. Nerga nghid jiena ma ninzilx hemmek u mhux ghax nidejjaq minnek habib, anzi iktar bil maqlub. Haga tinsiex .... ftakar li int hemmek mhux suppost tkun, issa jekk trid ifima u jekk le tifimix.

Simon Gatt
Monday, 15 March 2010 19:09

Nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li b xi mod jew iehor kienu vicin tieghi dawn il jumejn. Kif jaf kullhadd, sfajt aggredit min xi persuni li l ghan tahhom kien wiehed car u ovvju. Nixtieq nirringrazzja lil dawk li kitbu fuq dan il guestbook ta l apogg taghhom.

Only Blues
Monday, 15 March 2010 18:31

Tkessah, tkessah. Kemm ha ndumu nghidulek biex lilna thallina bi kwitna, hekk tamilha l arja, sibtu wahdu???? Kemm ha ddum cuc, ma titghallem qatt. Irringrazzja l Alla li sibt tifel ta l affari tieghu ghax kieku ma kontx tamilha l arja. S issa qijed tirbahlu 1-0, imma ghandi f idi ha jamillek hat trick fid 90 minuta. Kif qal ta qabli, Simon zomm sod, taf x ghandek tghamel. Tas Savina kollha warajk.

Supporter
Monday, 15 March 2010 17:33

Ghadni kemm smajt b dak li ghamlu lil Simon, intom bis serjeta? misskom tisthu kollha kemm intom. Ilek mqabbad mijew zmien twil u dan ghaliex? Ghax jilghab mas Savina???? Int messu wiccek jisthi meta ghax ghandek is sahha tamillu dak li ghamiltu. Simon, zommilom sod ghax dawk hekk haqqom. Kuragg.

Qazzistna
Monday, 15 March 2010 02:15

Dan il messagg miktub ghalik .... . Ghamlilna pjacir u lil players taghna hallijom bi kwietom. Lanqs jistghu johorgu bik ghax hsibek biex tabbuza minnhom. Sibt tifel intelligenti, sincier u li hu mahbub minn kullhadd. Il mibgheda tieghek ma fijiex limiti. Ghamilt bih li ridt issa stenna l konsegwenzi. Ghalxejn bghat lil xi hadd biex turi li lest li titlob apologija u thallaslu ta l ispejjes li ghamiltu ghax dak it tifel ta principju, u dan qed jghidulek bniedem li ilu jafu al ammont kbir ta snin. Enough is enough min ghandek. Qazzistna u dardartna. Ragel mintiex. Messek tisthi, nerga nghidlek messek tisthi.

Webmaster
Monday, 15 March 2010 01:58

S.K. Victoria Wanderers vs. Sannat Lions

Score: 3-2

Scorers: Ajibade Adesina, Ige Adesina, Manuel Cordina

Only blues
Monday, 15 March 2010 00:18

Le le le lill familja taghna ma tmissuhiex u min mohhu mhux ikbar minn ta nemusa jinduna a spejjez tieghu xi tfisser il familja tas Savina. Well done for the three points blues.

Blue Ultra
Wednesday, 10 March 2010 11:38

Il Hadd urejna li anki bi players neqsin u ohrajn li qed jilghabu b injury kapaci nirbhu lil kulhadd anki b 10 players. Dan irrid ikun l attegjament f kull loghba. hadt gost nara li hadd ma nfexx f tghajjir f dan il guestbook. Ma nweqghu QATT l image taghna u tal klabb.

Webmaster
Tuesday, 09 March 2010 17:19

S.K. Victoria Wanderers vs. Victoria Hotspurs

Score: 0-0

Supporter
Monday, 08 March 2010 08:54

Bi 11 din is sena tlifna b 10 gejna draw mela dawn b disa nilghabu u nirbhu! Prosit tal commitment pero issa gejja loghba hafna aktar importanti l ahwa. Nikkoncentraw fuq din il loghba pero irridu naprowcjawa bl istess grinta.

Brian Azzopardi
Thursday, 04 March 2010 16:21

F' ismi u f' isem shabi tal kumitat nixtieq inwassal il kondoljanzi lil Michael Portelli ghat telfa ta ommu!

Football Fan
Thursday, 25 February 2010 16:18

Well said Mr. President...........Dont argue with idiots because they will drag you to their level and through experience, defeat you.

Brian Azzopardi
Wednesday, 24 February 2010 16:08

Wara li kellemni l webmaster ghax kien hemm hafna messaggi biex jirrispondu dak li qieghed jintqal fuq websites ohrajn naghmel appell lil kull min ghandu ghal qalbu dan il klabb biex fl ebda hin u mument ma jirrispondi l kalunji, gideb u nofs veritajiet. Nikkoncentraw biss fuq it tim taghna ha nkomplu nsahhuh u nzommu l website taghna nadifa kemm jista jkun. Nirrispondi ftit lil dak li kiteb Tas City........iva nerga nwieghed li bhal ma 2009 kienet sena memorabli ghalina, 2010 trid tibqa maghrufa bhala sena fundamentali ghat team taghna. Insellem lil kulhadd bil motto favorit tieghi S Savina l ewwel u qabel kollox. Kuragg hbieb

Supporter
Tuesday, 23 February 2010 20:20

Min gol kantina ghal gol kastell. Issa jekk tridu ifhmu, u jekk ma tridux tifmux.