Guestbook
Name *
Email
Content *
Image Verification * Captcha ImageReload Image
   
 

1959
Sunday, 14 February 2010 10:08

Dan huwa l 2000 messagg fuq il guestbook tat tim taghna. Nixtieq naghmel appell lil kull min ghandu ghal qalbu dan il klabb biex tkomplu tirsistu u ma taqtghux qalbkom minn cirkustanzi li iwaqfu ftit il progress li jkun qieghed isir. Zgur li dan il klabb qieghed fit triq it tajba biex ikompli jikber u ghalhekk kuragg.

skvw
Friday, 12 February 2010 20:16

RIP RUSH

Brian
Thursday, 11 February 2010 14:26

Insellimlek siehbi, antagonisti u rivali fil futbol...............hbieb tal qalb barra. Jiddispjacini biss li ma nistax nattendi ghal l ewwel darba l quddiesa tieghek wara 16 il sena ghax ghandi l impenji mat tim tieghi. Dejjem f qalbi, sahha habib!

Supporter
Monday, 08 February 2010 20:57

Bdejna il loghba hazin hafna, laqqatna zewg goals fi spazju ta hmistax il minuta u nhasdna. Fit tieni taqsima kienet storja differenti, rajna t team taghna jiggieled u jistinka ghal kull ballun u kif kien jidher ix xoghol wasal il goal tat 2-1. Min hemmek jiena u shabi s supporters konna certi li kien ha jasal il goal tad draw izda b dispjacir kbir rajna r referee mbazza li jsir dan. Mela lilna cahdilna penalty car u mbad minuta wara t 2-1 ivvinta penalty li kullhadd jaf li ma kienx. Jiena bniedem sportiv u meta nara dawn l affarijiet kultant nghid biex ma ninzilx iktar il ground, izda l imhabba li ghandi ghal dan il club twaqqani biex nerga ninzel. B dawn il kummenti ma nridx nnaqas il mertu lit team avversarju, anzi.

UP THE BLUES
Monday, 08 February 2010 12:51

You don't hace to worry blues because the match was stolen from you and everybody at the ground knows what i m saying. I m very sorry for the referee as he had a very poor game. It was his fault that the game ended in that way, as everyone part of savina, felt cheated when he had the momentum of the game with us. Boys all of you know that we had a horrible first fifteen minutes. We never could give those types of presents to any opponent.

Webmaster
Sunday, 07 February 2010 19:16

S.K. Victoria Wanderers vs. Victoria Hotspurs

Score: 1-3

Scorers: Lauran Dimech

Webmaster
Sunday, 31 January 2010 21:56

S.K. Victoria Wanderers vs. Nadur Youngsters

Score: 1-1

Scorers: Joseph Vella

Esopu
Friday, 29 January 2010 09:02

Eh il qaddis qed ikkidhom wisq lil homor. Qed isiru wisq mirakli bl intercezzjoni tieghu. Keep it up!

1959
Friday, 29 January 2010 02:26

Dejjem jghajru dejjem jinsulentaw. Min ghalihom li kulhadd bla mohh u li kulhadd b memorja qasira. Tghatux kaz mhux kulhadd jaf x inhuma. kulhadd kelma wahda. harsu wahda lejn il guestbook taghhom u araw ftit u ggidukaw intom. L istess kantalini mill istess nies u kulhadd jaf min huma. Anki uhud mis supporters taghhom stess jistqarru li jisthu joqoghdu hdejn uhud minnhom il ground. Jichdu kemm jichdu jafu li din hi l verita. Lilna halluna nahdmu bi kwietna m ghandkomx xi triduna. Ghalina intom ezempju ta kif ma jridu QATT inkunu.

fan
Friday, 29 January 2010 01:37

What really irritates the red part of victoria is the fact that for many years they had it too good. Gone are the years were no one competed with them for supremacy. Through hard and diligent work SK have risen from the ashes. And what surely lacks and is found wanting from the reds is class. Keep it up blues!

blu fid demm
Friday, 29 January 2010 00:54

Tghid ghaliex dak il klabb tant glorjuz u tant jinspirak bl ambjent li hemm fih tghid ghaliex hadd ma jrid jibghat it tfal tieghu maghhom. Rebhu tant unuri......45 qalu. Kollox b xejn. gear, basket, kalzetti! U ejja gibuhom maghna ghax irridu ngibu xi tmien players minn klabbs ohra biex nghaqdu tim tat tfal. U kolla tfal li jigbdu tfal ohra ta! Maaaaa x biza!!!!!!!!!!!

Blue
Thursday, 28 January 2010 16:26

ha ha hai bdew il kantelina! Ahjar jitghalmu jispellu dejjem l istess 4.................. l-ohxon, l irqiq, il glorjuz, u ta tat transfer request. Hsibhom dejjem fina, x ha nghamlu, lil min ha ngibu, min gradwalna, hlief tghajjir ma ssibx lil dak u l iehor imbaghad biex iqajmu u jxewxu l irqiq igib xi kumment tapparsi ta xi tim oppost biex jissuktaw jghajru u dejjem fl annonimat jew fil migema. Ara wehidhom wiehed wiehed bhal buzzieqa jinfaqghu, jinbidel l attegjament. Kemm qed idejjaqkom dan it tim zghir minn go kantina? (pero dejjem nippreferu li mhux ta mal latrina). Dan it tim ta minghajr flus. Meta ha tindunaw li lil dan it tim dejjem qeghdin issahhuh bl attegjament taghkom. Minghajr risorzi u jbezghakom tant???

Supporter
Wednesday, 27 January 2010 22:24

kieku jiena nippublika l ittra li bghatnilhom.

player
Wednesday, 27 January 2010 21:23

trid tkun veru wiccek imcappas.... biex takkuza lil min ilu jiehu pacenzja zmien. Mela fil website tan nahha l ohra ha jakkuzaw lilna ghax inkitbet ittra mil kumitat. Ha nghidilkom ftit x inhu jsir kwazi kull loghba li nilghabu ahna ta sannat. Qed jingabru tuzzana, iva players, membri tal kumitat u supporters ta tac cawla u jitfew l gebel fuq il bench tar reserves taghna. Plus..... joqoghdu jaghmlu hsejjes annimaleski. Dan minghajr l ebda provokazjoni u meta l anqas biss ikunu jilghab t tim taghhom. Flok jaraw min u jwaqqfu dan l agir ta dawn hekk imsejha nies, ha jakkuzaw lilna. Tal kumitat jafu min huma ghandhom l provi u x xhieda u jekk tkompli din is sitwazzjoni lesti juzawha. Ara f sitwazjoni simili meta ttihdu l passi kontra players u membri tal kumitat tal homor qalu ukoll li qed nitfew it tajn qalu ukoll li ahna bdejnieh l inkwiet qalulna li tort taghna u mhumiex lesti jiskuzaw ruhom pero l qorti l ewwel gew jokorbu biex nahfrulhom pero mbaghad kien tard wisq u wara ammettew il htija kollha u gew misjuba HATJA u kkundannati. Ma daqejniex trombi ma gibniex is sentenza jew qedna li rbahna u dan ghax il president rid hekk pero ghal kollox hemm il limitu. Baqa iehor x jersaq u hawn hafna u hafna x nista nzid pero f idejn l webmaster tas site tan nahha l ohra jridx li nkomplu bil battibekki. Naghmel appel ghax kif dejjem jghidilna l kapo..............nzommu l kalma ghax taghna nehduh kollu u minghajr forza ghax il pinna aqwa mil ponn, hanqa ta hmar qatt ma telghet is sema u aktar ma jghamlulna kkomplu jikkonfermawlna li x xewka f sidirhom dejjem risqa l gewwa.

skvw
Wednesday, 27 January 2010 17:16

L ispizzjar milli jkolli jtik!!!.................. Nixtieq nawgura lil players taghna li bhalissa ghandhom l ezamijiet universitarji u tas sixth form. kuragg